Forslag fra Mann Oslo fra Frøya om Klima og miljø

‐ Oppdrettsfisken inn i lukkede anlegg

Per dags dato står 400 millioner oppdrettslaks og -regnbueørret i flere tusen notmerder langs store deler av kysten. Havbruksforvaltningen med sin utilstrekkelige regulering av havbruksnæringen, medfører alvorlige negative miljøkonsekvenser, spesielt i oppdrettsintensive områder. 1. Utslipp. Oppdrettsnæringens utslipp av næringssalter tilsvarer utslipp fra ca 20 millioner nordmenn. I tillegg kommer utslipp av forbudte miljøgifter, hvor oppdrettsnæringen er en betydelig bidragsyter. Omtrent 40% av kadmiumutslipp i Norge kommer fra oppdrettsanleggene. Medikamentbruken forårsaker også store utslipp. Avlusingsmedikamenter har dokumentert negativ virkning på skalldyr i sjøen, og Norges Fiskarlag har dokumentert sammenheng mellom dumping av lusemidler og reke-/krilldød. 2. Lakselus. Oppdrettsnæringen produserer i snitt rundt 300 millioner luselarver per dag (2015-2016). Det er vitenskapelig dokumentert at lakselus fra oppdrettsanleggene har en betydelig bestandsreduserende effekt på laks og sjøørret i området med oppdrett. 3. Rømt oppdrettslaks medfører genetisk forurensing av norske villaksbestander. Over tusener av år har villaksbestanden for hver elv tilpasset seg gitte levekår. I følge Havforskningsinstituttet rømmer det trolig over 1 millioner oppdrettslaks årlig. Dette er dobbelt så stort som innsiget av villaks. 4. I følge SSB (2015) bidrar akvakulturnæringen med 0,5% av nasjonal verdiskaping. De miljømessige konsekvensene overgår verdiskapingen med stor margin.

Derfor er Klima og miljø viktig for Mann Oslo:

Fordi vi er pliktige til å bevare kloden for våre etterkommere.

Sendt inn 11/04 -18, kl. 11:22

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig